Arbetsintegrerande socialt företagande

Coompanion har stor kunskap och erfarenhet kring arbetsintegrerande socialt företagande. Vi samverkar gärna i satsningar kring socialt företagande och driver också egna projekt på området.

RÅDGIVNING OCH INFORMATION
Vi erbjuder viss avgiftsfri rådgivning och information kring arbetsintegrerande socialt företagande.

PROCESSER OCH UTBILDNINGAR
Coompanion har drivit många processer och utbildningar med anknytning till socialt företagande. Detta gör vi både i projektform och på uppdrag.

PÅGÅENDE PROJEKT OCH UPPDRAG
Under 2016-2019 genomför vi projektet Trappsteget Systemintegration. Syftet är att ge utrikes födda kvinnor förutsättningar att komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden genom anställning, företagande primärt socialt företagande, praktik eller utbildning. Syftet är också att skapa en modell som sänker tröskeln för start av sociala företag och att stärka kopplingen mellan det konventionella näringslivet och den sociala ekonomin. Projektet genomförs i samverkan med Arbetsförmedlingen och Studieförbundet Vuxenskolan. Europeiska Socialfonden finansierar projektet. Läs mer här!

Under hösten 2016 genomförde vi på uppdrag av Region Jönköpings län en förstudie. Syftet var att ta fram en handlingsplan för ett genomförandeprojekt för att stärka arbetsintegrerande sociala företag i vår region och inkludera dessa i regionens stödsystem och tillväxtarbete. Förstudien finansierades av Tillväxtverket. Region Jönköpings län har efter denna förstudie sökt medel för genomförande vilket sker under 2017-2018.

Under 2017 utbildar vi i socialt företagande på uppdrag av Individuell Människohjälp.

För mer information om vad Coompanion kan bidra med och samverka kring när det gäller socialt företagande kontakta VD Marie Brander, marie.brander@coompanion.se